Zwariowany s??ownik polszczyzny: SAMOCH??D

Samoch??d to taki pojazd, kt??re ma zasadniczo pi?? k???? (jedno zapasowe w baga??niku), dwie wycieraczki z przodu, jedn? z ty??u, uk??ad hamulcowy, radio w ??rodku, kierownic? naprzeciwko kierowcy ?? po kt??rej jest ona stronie zale??y wy???cznie od jego upodoba??.

Samoch??d lubi by? szybki, cz?sto por??wnywany jest do m???czyzn w r????nym wieku ?? a raczej na odwr??t: m???czy??ni do samochod??w. Korzysta? mog? z niego jedynie osoby, kt??re w miar? przyzwoicie zda??y prawo jazdy, a jako pasa??erowie ci, kt??rzy otrzymali ku temu zgod? od kierowcy.

??aden bowiem kierowca nie chce wie??? ??adnego intruza ?? no chyba, ??e jest taks??wkarzem i dostaje za przeja??d??k? pieni?dze. Opony k???? samochodu lubi? by? w bliskim kontakcie z asfaltem i tocz? si? po nim wzd??u?? i wszerz ?? a gdy jest gor?co, a na dodatek, gdy samoch??d ??w jest ci???ki, lubi? tworzy? w betonie r????ne ciapki, wg???bienia i pag??rki, aby potem mo??na by??o chodzi? po nich i dzi?ki temu si? buja? na prawo i lewo, albo nabra? rytmu ?? jako nowa forma nauki ta??ca.

Uwagi: S??ownik ten jest jedynie form? zabawy, tote?? nie nale??y traktowa? go powa??nie, a w ??adnym wypadku uznawa? za w??a??ciw? definicj? rozwa??anych poj??!

Opracowanie: Marta Akuszewska

Authors
Tags ,

Related posts

Top