Zmie?? swoje nawyki ??wiadomie, czyli jak?

INFORMACJA PRASOWA, 2 grudnia 2015 r.

Zmie?? swoje nawyki ??wiadomie, czyli jak?
Zanim zaczniesz robi? postanowienia na przysz??y rok, sprawd?? jak zrobi? to dobrze

Ko??c??wka roku jest dobrym momentem na podsumowanie oraz snucie plan??w na przysz??o???. Niestety badania pokazuj?, ??e chocia?? a?? 80% z nas ma postanowienia noworoczne, to tylko 8% udaje si? je dotrzyma?. Bo skuteczne zmiany nale??y wprowadza? stopniowo, ale systematycznie.

Aby skutecznie wprowadza? zmiany w swoim ??yciu przede wszystkim musimy skupi? si? na trzech poziomach: naszej wewn?trznej motywacji, wsparciu otoczenia oraz wprowadzeniu nowych nawyk??w.

Postanowienia noworoczne s? najcz???ciej decyzj? racjonaln?. Po prostu wiemy, ??e ju?? najwy??szy czas rzuci? palenie, zadba? o swoj? diet? czy wreszcie zacz?? uprawia? sport. Problem polega na tym, ??e nasze racjonalne my??lenie jest s??absze ni?? motywy ukryte w nie??wiadomo??ci, maj?ce emocjonalne korzenie. Tak wi?c szanse, ??e nam si? tym razem uda s? ma??e, je??li za naszym postanowieniem nie idzie g???bsza motywacja. Prawdziwy cel wynika z pragnienia serca, wewn?trznego przekonania, ??e w??a??nie to jest nasza w??a??ciwa droga.

Czego tak naprawd? pragniesz?

Zanim zapiszesz na kartce sw??j cel, zadaj sobie pytanie, czego tak naprawd? pragniesz. Czasami d???ymy do czego?? tylko po to, aby zaimponowa? innym. Ws??uchaj si? w g???b siebie. Nie my??l
o kole??ankach, rodzinie, tylko pochyl si? nad sam? sob?.
Odpowiedz sobie na pytania:
Co to jest za zmiana?
Czy to jest naprawd? to, co mnie uszcz???liwi?
Czy to jest moje pragnienie, czy innych?
Po co mi ta zmiana?
Jaki b?dzie mia??a wp??yw na mnie i moje otoczenie?
Jakie b?d? skutki zmiany?
Jakie b?d? skutki pozostanie w punkcie obecnym?
Jakie b?d? korzy??ci z tej zmiany?
Dlaczego op??aca mi si? podejmowa? ten trud?
Je??li nie teraz to kiedy…i je??li nie ja, to kto?

Zatrzymaj si? przy tych pytaniach i daj sobie czas na zastanowienie. Nie spiesz si?, pozw??l sobie na spokojn? rozwag?. Podyskutuj z wewn?trznym krytykiem. Zadaj sobie trudne pytania i udziel szczerych odpowiedzi. Gdy okre??lisz sw??j cel, to czego bardzo pragniesz, zaakceptuj moment zmian. To, ??e b?d? chwile s??abo??ci i z g??ry je zak??adaj?c, nie traktuj ich jak swoich pora??ek, tylko jako kolejny etap drogi. Zmiana to nie rewolucja w naszym ??yciu, tylko ewolucja ?? powolny proces, kt??ry potrzebuje czasu i uwa??no??ci. W chwili podj?cia decyzji i ustalenia swojego celu, wewn?trznego krytyka zamie?? na wewn?trznego przyjaciela. ?atwiej b?dzie ci w trudnych momentach, gdy zdarzy si?, ??e b?dziesz na drodze powrotu do starego. Krytyk ci? zdepcze, a przyjaciel podniesie. B?d?? dla siebie dobry.

Znajd?? grup? wsparcia

Ogromn? rol? odgrywa wsparcie otoczenia. Poszukaj w??r??d znajomych takich os??b, kt??re maj? podobny cel do twojego lub ju?? osi?gn???y to, do czego ty d???ysz. Staraj si? utrzymywa? z nimi kontakt. Maj?c podobny cel do znajomego, mo??ecie wsp??lnie si? motywowa?, podtrzyma? na duchu, pom??c w chwili zw?tpienia. Rozmawiaj?c z osob?, kt??ra ju?? jest w punkcie, do kt??rego ty d???ysz, mo??esz zasi?gn?? rady, otrzyma? cenn? wskaz??wk?. Mo??e sta? si? twoim mentorem. Skorzystaj z wiedzy i do??wiadcze?? innych.
Aby da? sobie wsparcie w odnajdywaniu swojej drogi i dokonywania zmian w swoim ??yciu mo??na skorzysta? z warsztat??w rozwojowych, do???czy? do kr?g??w zainteresowanych tym tematem ludzi, czyta? rozwojowe czasopisma i ksi???ki. Bez w?tpienia jednym ze skuteczniejszych form wsparcia jest psychoterapia. Psychoterapeuta pomo??e okre??li? ten prawdziwy cel oraz przej??? przez kolejne etapy zmian. Psychoterapeuta nie ocenia, natomiast dzi?ki swojej wiedzy pomo??e znale??? w??a??ciw? dla ciebie drog?. Zmotywuje do dalszego dzia??ania pomimo pojawiaj?cego si? zw?tpienia. Najwi?ksza praca czeka przy zmianie nawyk??w i przy odkrywaniu motyw??w nie??wiadomych, kt??re mog? blokowa? rozw??j. Wtedy wsparcie terapeuty jest nieocenione. ?? m??wi Justyna Rokicka, psycholog, psychoterapeuta, wsp????za??o??ycielka wyszukiwarki szukamterapeuty.pl

Zmieniaj nawyki

Szczeg??lnie, je??li s? to szkodliwe nawyki. Najtrudniejsze jest przerwanie b???dnego ko??a, czyli zaprzestania robienia czego??, co jest szkodliwe, ale z jakich?? powod??w odczuwana jest emocjonalna potrzeba. I chocia?? po tym czujesz si? fatalnie, poprawiasz sobie samopoczucie, robi?c to, co ci szkodzi…
I zn??w nie ma ??z??otego ??rodka? dla wszystkich, kt??ry w cudowny spos??b by nas odmieni??, nagle wzmocni?? w nas siln? wol? i zagwarantowa?? sukces. Zmiana nawyk??w wymaga samodyscypliny
i czasu.
Na pewno ogromne znaczenia przy zmianie nawyk??w jest praca z psychoterapeut?. Specjalista si?ga po r????nego rodzaju strategie, dopasowuj?c je do konkretnej osoby. Te techniki s? tylko pomocnymi narz?dziami. Zmiana zachodzi w skutek z??o??onego procesu, opartego na ??wiadomych analizach i nie??wiadomych mechanizmach. ?? dodaje Justyna Rokicka.
Zmiany s? dobre, pod warunkiem, ??e zmieniamy ??wiadomie, w zgodzie ze sob?, okre??laj?c, to czego naprawd? pragniemy.

Justyna Rokicka – https://szukamterapeuty.pl/profil/justyna-rokicka
Wi?cej informacji na szukamterapeuty.pl
*Badania przeprowadzone przez University of Scranton

Authors
Top