??a??oba ?? jak pom??c osobie pogr???onej w smutku po stracie bliskiej osoby?

INFORMACJA PRASOWA, 26 pa??dziernik 2015

??a??oba ?? jak pom??c osobie pogr???onej w smutku po stracie bliskiej osoby?

??mier? zawsze przychodzi za wcze??nie. Rozstanie z blisk? osob? jest bolesne i pozostawia pustk?. Trudno jest pogodzi? si? ze ??mierci? kogo??, kogo kochamy. Jak odnale??? utracony spok??j? Nie dla ka??dego czas jest najlepszym lekarstwem. Cz?sto niezb?dne jest wsparcie specjalisty, kt??ry pomo??e przej??? przez etapy ??a??oby, by ponownie m??c cieszy? si? ??yciem.

??a??oba jest naturaln? i normaln? reakcj? na ??mier? bliskiego nam cz??owieka. Ka??dy na sw??j indywidualny spos??b prze??ywa ??mier? kogo?? z otoczenia. Du??e znaczenie odgrywa rola zmar??ego w naszym ??yciu. Je??li by??a to dla nas jedna z najbli??szych os??b, z kt??r? ???czy??a nas przyja???? lub mi??o???, zabli??nienie si? ran mo??e zaj?? sporo czasu. Odczuwany smutek mo??e si? pog???bia? i przybra? posta? rozchwiania emocjonalnego, poczucia bezsensu, z??o??ci wobec ??wiata. W efekcie mo??e prowadzi? do podejmowaniem destrukcyjnych dzia??a??, a nawet depresji.

Ka??dy w indywidualny spos??b reaguje na ??mier? bliskiej nam osoby, jednak mo??na wyodr?bni? kilka faz ??a??oby.
Pierwszy etap to szok i niedowierzanie. Cz?sto z tego okresu niewiele si? pami?ta. Wszystko dzieje si? szybko i jakby poza kontrol?. Do za??atwienia jest mn??stwo formalno??ci i tak naprawd? dzia??a si? automatycznie. Osoba pr??buje zaprzecza? lub wypiera? informacj? o ??mierci.
Drugi etap jest najtrudniejszy. Dominuje stan tzw. kurczenia si? w sobie. Narasta poczucie utraty, gniew i l?k przed przysz??o??ci?. Osoba pogr???ona w ??a??obie t?skni za zmar??ym, nie potrafi zorganizowa? si? na nowo. Dr?czy j? poczucie samotno??ci i bezsens ??ycia. Pojawiaj? si? trudne do zniesienia wyrzuty sumienia.
Trzeci etap to adaptacja. Osoba pogr???ona w ??a??obie powoli odzyskuje r??wnowag?, akceptuje uczucia zwi?zane ze strat?, dostosowuje si? do sytuacji.

Niezwykle wa??ne jest otoczenie osoby b?d?cej w ??a??obie opiek? i ??yczliwo??ci?. Gdy emocje zwi?zane ze ??mierci? przybior? charakter destrukcyjny, warto zwr??ci? si? po pomoc do specjalisty, kt??ry pomo??e przej??? przez ten trudny okres.

Rola psychoterapeuty, przychodz?cego z pomoc? osobie cierpi?cej z powodu szoku i b??lu po stracie kogo?? bliskiego, polega g????wnie na udzieleniu wsparcia i pomocy w konstruktywnym prze??yciu wszystkich etap??w ??a??oby. By m??c wr??ci? do r??wnowagi ??yciowej i na nowo odnale??? sens
w swoim ??yciu, najpierw trzeba dopu??ci? do siebie trudne, rozdzieraj?ce emocje takie jak b??l, gniew, rozpacz. Terapeuta wsp????towarzyszy w tym procesie, pomaga zrozumie? i wyrazi? te uczucia. ?? komentuje Justyna Rokicka, certyfikowana psychoterapeutka, wsp????za??o??ycielka portalu szukamterapeuty.pl, na kt??rym mo??na znale??? profesjonalnie wykwalifikowanych psychoterapeut??w z ca??ej Polski.

Wi?cej informacji na https://szukamterapeuty.pl/
https://szukamterapeuty.pl/
Szybko i skutecznie pomagamy znale??? profesjonaln? pomoc.
Prezentujemy TYLKO wykwalifikowanych i zweryfikowanych psychoterapeut??w.
Udost?pniamy rzeteln? baz? wiedzy i odpowiadamy na najwa??niejsze pytania na temat psychoterapii.

Authors
Top