Zak????cenia komunikacji

Przyczyny zaburze?? w komunikowaniu:

* brak przygotowania do rozmowy
* brak jasno??ci komunikatu
* okoliczno??ci
* niedok??adny odbi??r/wybi??rczo???
* subiektywizm
* brak zaufania/szacunku

Wysy??anie niesp??jnych komunikat??w przez rozm??wc? mo??e wywo??a? dezorientacj?, utrudnia? osi?gniecie porozumienia. (du??e prawdopodobie??stwo k??amstwa, indywidualno??? mowy, bardzo powa??ne zdenerwowanie) Warto zaznaczy?, ??e “decyzja” – czy istotniejsza jest cz???? niewerbalna, czy werbalna – wcale nie musi przebiega? w naszej ??wiadomo??ci.

Niesp??jno??? mi?dzy komunikatami przekazywanymi przez dwa r????ne kana??y niewerbalne. Niesp??jno??? tak? dostrzegamy wtedy, gdy kto?? m??wi podniesionym, gniewnym tonem i jednocze??nie u??miecha si?. To, co s??yszymy, brzmi agresywnie, widzimy natomiast przyjazny wyraz twarzy. Psychologowie zwracaj? uwag? na to, ??e przejawianie przez jednego z rozm??wc??w komunikat??w nios?cych sprzeczne tre??ci doprowadza do tego, i?? po pewnym czasie tak??e drugi z nich zaczyna wysy??a? niesp??jne przekazy.

Niesp??jno??? polegaj?ca na wysy??aniu specyficznych przekaz??w niewerbalnych. Neurolingwinistyczne programowanie szczeg??ln? wag? przywi?zuje do sygna????w traktowanych jako wyraz w?tpliwo??ci, zastrze??e??, sprzecznych tendencji, kt??rych cz??owiek zwykle nie jest ??wiadomy. Ujawniaj? si? one przede wszystkim przez niesymetryczne u??o??enie cia??a, np. podniesiona jedna r?ka, a opuszczona druga. Osoba prze??ywaj?ca pewne obiekcje, niepewna tego, co m??wi, mo??e przest?powa? z nogi na nog?, ci?gle zmienia? pozycj? cia??a. Cz??owiek, kt??ry m??wi co?? z g???bokim przekonaniem, nie boi si?, jak zostanie odebrany przez innych, ufa sobie, wykazuje pe??n? symetri? cia??a. Stoi mocno, pewnie na w??asnych nogach. Je??li wykonuje jakie?? gesty, to jednocze??nie dla przyk??adu podnosi obie r?ce. Istnieje kilka podstawowych prawid??owo??ci, dobrze sprawdzonych w badaniach psychologicznych, dotycz?cych r????nic w komunikacji niewerbalnej m???czyzn i kobiet (Noller, 1984).

Osoby zdenerwowane m??wi? dr???cym g??osem, mowa nie jest p??ynna, robi? cz?sto kr??tkie pauzy, zdania tak??e s? raczej kr??tkie. Pewno??? siebie te?? b?dzie s??ycha? w g??osie osoby m??wi?cej. Taka mowa b?dzie swobodna, g??os brzmi naturalnie, pomy??ki b?d? rzadkie itd. Akcent z kolei mo??e zdradzi? z jakiego regionu pochodzi dana osoba. Bez trudu rozpoznajemy akcent ludzi ze ??l?ska czy z Polski Wschodniej. Inne znaki to chrz?kni?cia, przerywniki na zebranie my??li w rodzaju “eeee” czy “yyyy” (powinni??my ich unika?). ?r??d??o: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#zakłócenia w komunikacji #zakłócenia komunikacji

Authors
Tags , ,

Related posts

Top