R?ce

Poprzez zacieranie d??oni ludzie wyra??aj? swoje pozytywne oczekiwania. R?ce mo??na zaciera? szybko lub wolno. Nie dajmy si? jednak wprowadzi? w b???d – czasami kto?? zaciera r?ce, bo jest mu po prostu zimno.

6-zacieranie-rak-400.jpg

Pocieranie palc??w jest gestem dotycz?cym pieni?dzy. Nie powinni jednak tego gestu u??ywa? osoby, kt??re rozmawiaj? z klientem w sprawach biznesu.

Zaciskanie d??oni mo??e oznacza?, ??e dana osoba jest sfrustrowana lub wrogo nastawiona do innych. Taki gest sygnalizuje, ??e osoba ??ywi do czego?? czy kogo?? negatywne uczucia.

Wzniesienie wi?zy – czyli r?ce tworz?ce jakby daszek, stykaj?ce si? palcami u g??ry a kciukami u do??u s? u??ywane zwykle przez cz??owieka, kt??ry wyg??asza swoje idee lub opinie.

5-rozmiwca-400.jpg

Wystawianie kciuka, np. z kieszeni spodni, kiedy ca??a d??o?? mie??ci si? w kieszeni, mo??e oznacza?, ze kto?? okazuje wy??szo??? a nawet agresj?. Osoby kt??re stosuj? ten gest, cz?sto ko??ysz? si? na stopach, aby stworzy? wra??enie, ??e s? wy??sze ni?? w rzeczywisto??ci.

7-rece-w-kieszeni-400.jpg

Authors
Tags

Related posts

Top