Nogi

Postawa cia??a mo??e wiele powiedzie? o nastawieniu danej osoby. Z??o??enie nogi mo??e oznacza? nastawienie negatywne lub defensywne. czasami siedzimy tak, kiedy jeste??my zdenerwowani – wtedy taki sygna?? jest poparty kiwaniem mog?.

2-noga-na-nodze-prost-rece-400.jpg

Czasem ludzie zak??adaj? nog? na nog? nawet wtedy, kiedy ju?? zbyt d??ugo siedz? w jednym miejscu i jest im niewygodnie. Je??li jeszcze dodatkowo przy skrzy??owaniu n??g pojawi si? skrzy??owanie ramion, odczytujemy to, ??e dana osoba wycofuje si? z rozmowy.

rece-i-nogi-skrzuzowane.jpg

Kiedy zak??adamy nog? na nog?, jednak nie ciasno, ale lu??no k??adziemy kostk? na kolanie drugiej nogi, a r?ce w tym czasie opieramy o t? nog?, wykonujemy gest zwany “Ameryka??sk? czw??rk?”, i jest to pewnego rodzaju poza – wskazuje na nastawienie na wsp????zawodnictwo lub na k????tni?.

Inna postawa, to r?ce oparte swobodnie na por?czach fotela czy krzes??a, a nogi skrzy??owane w kostkach – oznacza, ??e mamy do czynienia z upartym osobnikiem, wobec kt??rego nale??y zastosowa? specjalne metody, aby prze??ama? jego op??r. Krzy??owanie n??g w kostkach sygnalizuje, ??e cz??owiek w ten spos??b zamyka sobie usta.

3-nogi-skrzyz-w-kostce-400.jpg

Inna postawa wskazuj?ca na blokad? jest postawa stoj?ca, kiedy wierzch jednej stopy mocno opiera o druga nog?, wzmacniaj?c w ten spos??b defensywne nastawienie. Jest to pozycja kt??r? stosuj? kobiety.

4-noga-pociera-noge-400.jpg

Authors
Tags

Related posts

Top