Mowa cia??a

Mowa cia??a, j?zyk cia??a, komunikacja niewerbalna to zesp???? niewerbalnych komunikat??w nie??wiadomie nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kana??ach jednocze??nie.

Informuj? one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozm??wcy, pozycji spo??ecznej, pochodzeniu, wykszta??ceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd.

Kiedy m??wimy, ??e mamy “przeczucie” lub “niejasne odczucie”, i?? kto?? sk??ama??, tak naprawd? mamy na my??li, ??e j?zyk cia??a nie idzie w parze ze s??owami.

To jest tak??e to co m??wcy nazywaj? ??wiadomo??ci? s??uchaczy lub odwo??aniem si? do grupy. ?r??d??o: wikipedia.org

Authors
Tags

Related posts

Top