Komunikaty niewerbalne

1. mimika (wyraz twarzy); stany emocjonalne, postawy
2. pantomimika (gesty); ilustracje wypowiedzi, ujawnianie zaanga??owania w rozmow?

* ekspresja pantomimiczna:
o emblematy ?? mo??na zast?pi? terminem werbalnym (na przyk??ad pokazanie ??rodkowego palca}
o regulatory ?? towarzysz? wypowiedzi (np. podanie r?ki)
o ilustratory ?? ilustruj? wypowied?? (np. “taaaki du??y”)
o adaptory ?? pomagaj?ce przystosowa? si? do sytuacji (opanowanie emocji, przebywanie z lud??mi, zaspokojenie potrzeb – dotykanie warg, drapanie si? po karku, pocieranie nosa, poprawianie okular??w itp.)

3. zachowania przestrzenne (proksemika)?? sympatia/niech??, pozycja spo??eczna
4. czynniki paralingwistyczne (ton g??osu, tempo mowy, intonacja, przerwy, chrz?kni?cia, eeee, mmmm…,) – stan emocjonalny
5. powierzchowno??? (rodzaj ubrania, zegarki, kolczyki, makija??, kom??rka, sygnety, buty itp.) ?? status, zaw??d, samowyobra??enie
6. stany fizjologiczne (zapach, rumie??ce, ??zawienie oczu, – stan emocjonalny
7. budowa cia??a – np. szerokie plecy, ma??a g??owa, silne nogi, biodra wypi?te do przodu, du??e ko??ci itp. – cechy temperamentu i styl charakteru
8. postawa cia??a (jak cia??o stoi, siedzi itp.) – realcje interpersonalne
9. oczy (ruchy oczu, odruch ??reniczny i wielko??? ??renic, cz?sto??? mrugania, kierunek patrzenia, kontakt wzrokowy, wielko??? oczu itp.) – ukierunkowanie uwagi, rodzaj wyobra??ni (wzorkowiec, s??uchowiec, kinestetyk), stan emocjonalny, przykro???-przyjemno???, lubienie-nielubienie

Najprostszymi niewerbalnymi sygna??ami, kt??re mog? wskazywa? na to, ??e si? bronimy, s? skrzy??owane ramiona (czasem tak??e nogi), pochylona sylwetka. Tak? pozycj? przyjmuj? cz?sto osoby, kt??re ma??o si? znaj? i czuj? si? ze sob? niepewnie.

Niezadowolenie manifestuje si? najcz???ciej nast?puj?co: ??ci?gni?te brwi, zaci??ni?te usta i szcz?ki, pochylona g??owa, spojrzenie skierowane w d???? lub znad pochylonej g??owy na rozm??wc?, cia??o lekko odchylone do ty??u. Niech?? mo??e by? ujawniana tak??e przez splecione palce lub zaci??ni?te pi???ci. Z osob? przekazuj?c? takie sygna??y niewerbalne trudno nawi?za? dobry kontakt, chocia?? wypowiadane przez ni? s??owa mog? wskazywa? na ??yczliwy do nas stosunek. ?r??d??o: wkipedia.org

hastagi na stronie:

#czynniki paralingwistyczne

Authors
Top