Komunikaty interakcyjne

Do komunikat??w interakcyjnych zaliczamy

1. kontakt wzrokowy – regulacja rozmowy ?? zainteresowanie, nawi?zanie, podtrzymanie komunikacji; zmiany wielko??ci ??renic ?? uwaga wzrokowa
2. relacje przestrzenne ?? odzwierciedlenie relacji w strukturowaniu przestrzeni

* dystans interakcji:
o strefa intymna (??0,5 m)
o strefa osobista (??1,2 m)
o strefa spo??eczna (??3,5 m)
o strefa publiczna (??7,5 m)

3.dotyk ?? aktywny, pasywny, wzajemny ?? blisko???, dotyk zinstytucjonalizowany, zrytualizowany

Po naruszeniu strefy intymnej, psychiczne zdystansowanie uzyskuje si? przez odwr??cenie twarzy (zawieszanie wzroku w przestrzeni, skupianie si? na czym?? innym), stanie bokiem lub ty??em, stosowanie si? do tych zalece?? zw??aszcza, gdy mamy do czynienia z osob? nieznajom? zapobiega eskalacji agresji i wynikaj?cej z niej k????tni. Dzieci mog? zareagowa? na tak? sytuacj? l?kiem.

Chc?c zwi?kszy? odleg??o??? mi?dzy sob? i rozm??wc?, mo??e nieznacznie odchyli? si? do ty??u lub w bok (zachowuj?c otwart? przestrze?? przed twarz?), czasem wyci?ga si? nogi przed siebie. Pr??by zmniejszenia dystansu polegaj? natomiast na nieznacznym zbli??aniu si? do rozm??wcy, wychylaniu si? w jego kierunku. Ludzie stoj?cy lub siedz?cy prawie wprost zwr??ceni do siebie twarzami lub maj?cy mo??liwo??? ??atwego zwr??cenia twarzy w kierunku partnera, dodatkowo sylwetki obu os??b nie maj? cech napi?cia (m.in. nie s? usztywnieni, nie kr?c? si? nadmiernie), ca??e r?ce i d??onie s? otwarte. – ??wiadczy o tym, ??e relacja ta jest “zamkni?ta”, tzn. trudno by??oby trzeciej osobie w???czy? si? do rozmowy.

Ludzie pozostaj?cy ze sob? w dobrym kontakcie spontanicznie i nie??wiadomie przyjmuj? prawie identyczn? pozycj? cia??a, a tak??e wykonuj? podobne ruchy cia??em, jak w lustrzanym odbiciu. Cz?sto m??wi? do siebie g??osem o podobnej sile, tempie i melodii. Mo??emy je ??wiadomie zastosowa?, je??eli zale??y nam na dobrym wczuwaniu si? w stan prze??ywany przez rozm??wc? i chcemy by? odbierani jako osoba rozumiej?ca i ??yczliwa.

Nawet wtedy, gdy mamy zamiar wyrazi? przyjazne uczucia wobec ma??o znanego cz??owieka (np. gdy podchodzimy do niego blisko, poklepujemy go po ramieniu, obejmujemy), jest bardzo prawdopodobne, ??e zareaguje na takie gesty niech?tnie. Mo??e b?dzie usi??owa?? zachowa? si? wobec nas uprzejmie, u??miecha? si?, ale najprawdopodobniej b?dzie natychmiast pr??bowa?? zwi?kszy? dystans, cho?by nieznacznie. Jednym z nie??wiadomie stosowanych sygna????w zaznaczania w??asnego terytorium, a jednocze??nie wyznaczania minimalnego dopuszczalnego dystansu, jest rozk??adanie w??asnych rzeczy na stolikach, biurkach, zw??aszcza wtedy, gdy s? one wsp??lnie u??ywane.

W sytuacjach towarzyskich m???czy??ni i kobiety daj? sobie niewerbalne znaki ??wiadcz?ce o wzajemnym zainteresowaniu erotycznym. Cz?sto robi? to w spos??b niezamierzony. Maj? w??wczas tendencj? do prezentowania sylwetki wyprostowanej z wci?gni?tym brzuchem. Je??eli s? sob? zainteresowani, mog? zwr??ci? si? w swoim kierunku lub wyci?gn?? stop?, patrze? troch? d??u??ej ni?? zwykle.

Intymne spojrzenie obejmuje nie tylko tr??jk?t oczy – usta, ale oczy – klatka piersiowa. M?skie gesty zalot??w polegaj? g????wnie na tzw. “porz?dkowaniu” sylwetki (np. poprawianie krawata, marynarki lub mankiet??w, przyg??adzanie w??os??w), a tak??e na wk??adaniu kciuk??w za pasek spodni. Kobiece gesty kokieterii s? zwykle bardziej zr????nicowane: odrzucanie g??owy (jakby w ge??cie odrzucania w??os??w), spogl?danie zza ramienia, spojrzenie skierowane w bok z lekko spuszczonymi powiekami, rozchylone usta, wyeksponowanie wewn?trznej strony nadgarstk??w, bawienie si? w??osami itp. ?r??d??o: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#komunikaty interakcyjne

Authors
Tags ,

Related posts

Top