Ju?? czas na ubezw??asnowolnienie?

INFORMACJA PRASOWA
???d??, 28 marca 2019 r.

Ju?? czas na ubezw??asnowolnienie? Trudne rozmowy w ???dzkim Towarzystwie Alzheimerowskim

?atwo ulegaj? naci?gaczom, nie pami?taj? warto??ci pieni?dza, nie czuj? zagro??enia. Pogarszaj?ca si? kondycja os??b z chorobami ot?piennymi to dla ich opiekun??w nie tylko osobista tragedia, ale cz?sto zapowied?? powa??nych k??opot??w. Czy to ju?? moment na podj?cie bolesnej decyzji o ubezw??asnowolnieniu? O to warto zapyta? specjalist??w w czasie otwartego spotkania w ???dzkim Towarzystwie Alzheimerowskim w sobot?, 6 kwietnia o godzinie 11.00.

Temat nie jest tak marginalny, jak mog??oby si? wydawa?. Wed??ug szacunk??w ?? bo brak precyzyjnych danych ?? w Polsce chorob? Alzheimera dotkni?tych mo??e by? nawet p???? miliona os??b. W samej ?odzi na choroby ot?pienne chorowa? mo??e nawet 30 tysi?cy os??b, z czego oko??o 18 tysi?cy na Alzheimera. Ich stan z czasem nieodwracalnie si? pogarsza.
?? Kiedy chory nie mo??e ju?? oceni? realnie sytuacji, w jakiej si? znajduje, staje si? ??atw? ofiar? dla wy??udzaczy i oszust??w. Mo??e zaci?ga? gigantyczne zobowi?zania, a kiedy zapomni jak si? pisze, nie b?dzie w stanie za??atwi? najprostszych spraw urz?dowych ?? m??wi Maja Maciaszczyk, kierownik ??rodowiskowego Domu Samopomocy, za??o??onego przez ???dzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. ?? Dlatego, kiedy pojawi si? diagnoza, nie warto zwleka? z my??l? o ubezw??asnowolnieniu. Trzeba zmierzy? si? z trudn? decyzj?, stereotypami na jej temat i w??asnym poczuciem, ??e robi si? krzywd? bliskiej osobie. Tak naprawd? nie krzywdzimy jej, tylko chronimy przed ni? sam? ?? przekonuje.

O aspektach prawnych zwi?zanych z ubezw??asnowolnieniem opowie mecenas Sylwia Brodniewicz-Dro??d??. Ale nie b?dzie to jedyny temat spotkania w ?TA. Monika Zwierzchowska ?? starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator klubu integracji spo??ecznej w ????dzkim MOPS podpowie, jakie mo??liwo??ci instytucja proponuje opiekunom os??b chorych na choroby ot?pienne. B?dzie mo??na podpyta? o to, gdzie si? zg??osi?, ??eby wyst?pi? o pomoc pracownika socjalnego, czy jakie s? warunki przyznania miejsca w Domu Pomocy Spo??ecznej.
Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa, post?puj?ca choroba m??zgu o nieznanej etiologii. Jest nieuleczalna, ale mo??na ??agodzi? jej objawy i spowalnia? rozw??j. Cierpi?cym na ni? odbiera pami?? i zdolno??? samodzielnego funkcjonowania, ich opiekun??w cz?sto zamyka w domu i czyni bezsilnymi wobec utraty kontaktu z blisk? osob?.

?? Tymczasem niewiele jest miejsc, gdzie mo??na dowiedzie? si? wi?cej o samej chorobie, podpyta? o nietypowe zagadnienia, zwi?zane z jej specyfik?, czy po prostu wymieni? si? do??wiadczeniami ?? podkre??la Maja Maciaszczyk-Bednarek i dodaje, ??e opieka nad osobami z chorobami ot?piennymi bywa bardzo wyczerpuj?ca psychicznie dla rodziny. St?d te?? opr??cz comiesi?cznych spotka?? informacyjnych, takich jak to 6 kwietnia, organizowane s? r??wnie?? grupy wsparcia dla opiekun??w (w ka??dy trzeci poniedzia??ek miesi?ca o godz. 16.30), po???czone z warsztatami terapii zaj?ciowej dla ich podopiecznych. Najbli??sza odb?dzie si? 15 kwietnia, r??wnie?? w ??rodowiskowym Domu Pomocy ?TA, przy ulicy Przybyszewskiego 111.

?? Przez 20 lat dzia??alno??ci nasz o??rodek otoczy?? codzienn? opiek? lekarsk?, piel?gniarsk?, psychologiczn? i terapeutyczn? blisko 400 chorych ?? m??wi Maja Maciaszczyk-Bednarek. ?? Taka kompleksowa pomoc pozwala na spowolnienie post?p??w choroby i wyd??u??enie okresu sprawno??ci fizycznej i psychicznej, za?? rodzinom chorych umo??liwia kontynuowanie pracy zawodowej i funkcjonowanie spo??eczne. Jednak dwadzie??cia miejsc w naszym o??rodku to za ma??o, by pom??c wszystkim. Otwarte spotkania i grupy wsparcia pozwalaj? nam dotrze? do szerszej grupy potrzebuj?cych ?? podsumowuje.

Authors
Top