Jak uratowa? zwi?zek?

INFORMACJA PRASOWA, 16 listopada 2015 r.

Gdy ju?? nie wiemy jak ze sob? ??y? pod jednym dachem.

Jak uratowa? zwi?zek?
www.szukamterapeuty.pl

Gdy w zwi?zku zaczyna zgrzyta?, cz?sto podejmujemy pr??by naprawy sytuacji, szukaj?c winy w partnerze. Od wzajemnego obwiniania zaczyna si? ??szata??ski taniec? – pu??apka, w jak? wpadaj? pary, kt??re szukaj?c blisko??ci, niszcz? si? wzajemnie. Taka postawa utrwala destrukcyjne schematy komunikacji
i bezpowrotnie oddala od siebie kochaj?cych si? kiedy?? ludzi. Gdzie szuka? pomocy, by wyj??? z tego zakl?tego kr?gu?

Wzajemne oskar??anie, krytycyzm czy wycofanie prowadzi do utrwalonych wzorc??w komunikacji, kt??re ci???ko jest przerwa?. Negatywne postawy wzgl?dem siebie staj? si? czym?? codziennym. Partnerzy czuj? si? bezsilni, maj? poczucie, ??e stali si? niewolnikami jakiej?? koszmarnej gry, kt??r? mi?dzy sob? w k????ko rozgrywaj?. Trac? nadziej? i z czasem dochodz? do wniosku, ??e nic si? ju?? nie da uratowa?, a by? mo??e fatalnie si? pomylili, wybieraj?c t? osob? na towarzysza ??ycia ?? w ko??cu w og??le si? nie rozumiej?.

W jakie pu??apki najcz???ciej wpadamy?

Specjali??ci od psychoterapii par skoncentrowanej na emocjach (EFT) wyodr?bniaj? trzy podstawowe szata??skie ta??ce, kt??re oddalaj? partner??w od siebie.

??Znale??? tego z??ego? ?? cz?sto konflikt zaczyna si? od drobnych, codziennych spraw, a ko??czy na wzajemnych oskar??eniach i przerzucaniu winy. Partnerzy prze??cigaj? si? udowodnieniu swojej racji. Spokojna z pocz?tku rozmowa ko??czy si? awantur? i wzajemnymi atakami. Partnerzy ??wyci?gaj?? coraz to mocniejsze argumenty i w swojej bezsilno??ci i z??o??ci stosuj? ciosy ??poni??ej pasa?.

??Polka protestacyjna? ?? jeden z partner??w ??goni?, a drugi ??ucieka?. Jedna strona aktywnie si? czego?? domaga, wysuwa ???dania, naciska, druga strona reaguje wycofaniem, oddala si?, blokuje swoje emocje. Czasami przypomina to po??cig, gdy jeden z partner??w domaga si? np. pomocy
w obowi?zkach domowych, zaczyna naciska?, a potem atakowa?, podczas gdy drugi nie odpowiada na ataki lecz wycofuje si?, milczy, unika kontaktu, co jeszcze bardziej nap?dza partnera do atak??w.

??Zastygn?? i ucieka?? ?? oboje partnerzy s? wycofani i ??zamro??eni?, nie maj? ju?? nadziei na blisko???, wydaje im si?, ??e nic si? ju?? nie da zrobi?, ??e nic ju?? ich ze sob? nie ???czy. Najch?tniej zako??czyliby zwi?zek. Cz?sto bez pomocy terapeuty ko??czy si? to rozstaniem.

Jak poprawi? komunikacj? z partnerem?

Rozpoznanie b???dnego cyklu i wydostanie si? z niego cz?sto jest bardzo trudne, a czasami niemo??liwe bez pomocy psychoterapeuty. Rol? specjalisty jest pomoc w odkrywaniu g???bszych potrzeb, aby partnerzy mogli wyra??a? i prze??ywa? swoje uczucia, a nie je t??umi? czy ??ukrywa?? pod p??aszczykiem atak??w.

Jak wygl?da psychoterapia par, jakie s? szanse na pokonanie negatywnych schemat??w interakcji i gdzie szuka? pomocy?

Z uwagi na du??e nasilenie emocji terapia par jest wyzwaniem nie tylko dla partner??w, ale tak??e dla terapeuty. Wa??ne, by pary szukaj?ce pomocy trafi??y do wykwalifikowanej osoby, kt??ra b?dzie potrafi??a im pom??c rozpozna? i zmieni? negatywny cykl komunikacji. Cz?sto spotkania prowadzone s? przez dw??ch psychoterapeut??w. ?? komentuje Justyna Rokicka, psycholog
i psychoterapeuta, wsp????za??o??ycielka wyszukiwarki szukamterapeuty.pl, i dodaje ?? W trakcie terapii partnerzy u??wiadamiaj? sobie, jakie s? prawdziwe, g???bokie przyczyny ich zachowa??, kt??re najcz???ciej spowodowane s? brakiem poczucia bezpiecze??stwa w zwi?zku. Pozwala im to zupe??nie inaczej na siebie spojrze?. Z??o???, poczucie krzywdy i niezrozumienia powoli znikaj?, a partnerzy znowu mog? by? blisko. Ucz? si? tego, jak na co dzie?? stwarza? dobre warunki do wyra??enia swoich potrzeb, pragnie??, obaw oraz d???? do ponownego pojawienia si? zaanga??owania emocjonalnego i budowania bliskiej, bezpiecznej wi?zi. Z pomoc? specjalisty szanse na uratowanie zwi?zku s? naprawd? bardzo du??e. Umiej?tno??ci, jakie pary uzyskuj? na terapii s? trwa??e. Pary
z powodzeniem korzystaj? z nich w przysz??o??ci, co sprawia, ??e potrafi? konstruktywnie przechodzi? przez r????ne wyzwania i kryzysy.

https://szukamterapeuty.pl/

Authors
Top