Czym jest j?zyk cia??a

J?zyk cia??a jest r??wnie wa??ny a nawet wa??niejszy od j?zyka m??wionego. To, co robisz, jak? masz postaw? cia??a i jak si? zachowujesz, ma ogromne znaczenie i niesie ze sob? olbrzymi ??adunek informacji o Tobie, o tym co czujesz, o tym, czy jeste?? otwarty, czy wr?cz przeciwnie.

J?zyk cia??a jest przekazem bardzo wyra??nym i znacz?cym. Ma wielkie znaczenie w wielu sytuacjach, a nawet w codziennym ??yciu.

Je??li widzimy kogo?? po raz pierwszy, zanim jeszcze zd???y si? odezwa?, ju?? oceniamy go chc?c nie chc?c, czy nawet rejestrujemy to, jak? ma postaw?. Mamy ju?? pewien pogl?d na to, czy osoba ta jest do nas przyja??nie nastawiona, czy jest zestresowana, czy boi si? lub jest zadowolona, odpr???ona.

Tak samo dzieje si?, kiedy widzimy si? z bliskimi, znajomymi, z przyjaci????mi. Nawet zanim us??yszymy ton g??osu, wcze??niej widzimy, czy kto?? jest dzi?? weso??y i zadowolony, czy ma jaki?? problem.

J?zyk cia??a jest tak??e tym, co na zdradza przed innymi, i je??li nie potrafimy nad nim panowa?, inni mog? czyta? z naszej postawy i gest??w, z mimiki, jak z otwartej ksi???ki.

Umiej?tno??? panowania nad mimik? i gestami jest wa??na w wielu sytuacjach. Nawet podczas wszelkich rozm??w kwalifikacyjnych, osoby je przeprowadzaj?ce, oceniaj? nas na podstawie mowy naszego cia??a. Dlatego, warto wiedzie?, jakie postawy nale??y przybiera?, a jakich nale??y unika?. Jakich gest??w nie powinno si? wykonywa?, a jakie s? wskazane? O tym wszystkim mo??emy si? dowiedzie?, czytaj?c o j?zyku cia??a, o tym bezs??ownym przekazie, kt??ry m??wi wiele.

Authors
Tags ,

Related posts

Top